MSR MO SR Login
image

MSR MO SR

STEFE MinimaratónROTARY PolmaratónMaratónURPINER štafeta7 na kolieskachINLINE polmaratónHANDBIKE polmaratónKOLOBEŽKY polmaratónBAREFOOT polmaratónMSR MO SR

Všeobecné informácie

Kedy, kde

Koľko a čo za to

Zľavy, štartový balíček

Registrácia a prezentácia

Termíny a upozornenia

Trať, štart, cieľ

čo vás čaká a neminie

Servis na trati

Občerstvenie, zdravotná služba

Meranie časov

Limity a obmedzenia

Účastnícke tričko

Jedinečné za jedinečnú cenu

Odmeny a ceny

Vyhlásenie, žrebovanie

Kategórie

Podľa veku a pohlavia

Klub verných

oceňujeme vernosť

Maratónske Expo a vodiči

Expo, vodiči

Štartová listina

Štartová listina

Nezabudni vytlačiť

Súhlas a prehlásenie

Na registráciu a pri vyzdvihnutí štartových čísel príď prosím už pripravený.
Stačí vytlačiť a podpísať dve tlačivá, ktoré nájdeš pri registrácii na http://www.marathonbb.com/registrovat.

 

No a toto treba vedieť:

 

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

podľa § 15 zákona č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z.z. (ďalej len "zákon")

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
  Marathon Banska Bystrica, s.r.o. so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46 232 371 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 2. Účel spracúvania osobných údajov :
  Spracovanie údajov pre prihlasovanie a registrácia účasti na Podujatiach, spracovanie štartovacej listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej listiny Podujatia, vytvorenie mojej bežeckej zložky/konta (meno a priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, spracovanie merania  dosiahnutého času na Podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránke www.marathonbb.com, www.sportsofttiming.sk, www.vos-tpk.sk, www.facebook.com a iných sociálnych sieťach, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo), spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti bežca k organizácií Podujatia Prevádzkovateľa pred, počas a po Podujatí.
 3. Zoznam osobných údajov : meno, priezvisko, titul, ulica, mesto, PSČ, štát, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, meno na štartovom čísle, emailový kontakt, telefonický kontakt, najlepší čas v zvolenej disciplíne, klub, členstvo v Slovenskom Atletickom Zväze (SAZ), zľavový kupón (voucher), uvedenie či je klientom spoločnosti O2, kód a názov zdravotnej poisťovne, poznámka, identifikácia objednaných produktov, dátum a čas prezentácie bežca, dátum platby a stav platby, výsledný čas bežca.
 4. Doplňujúce informácie
  • Preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje na základe záznamu o poučení oprávnenej osoby
  • Súhlas dotknutej osoby
  • Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“) na základe zmluvy : s EVINET, s.r.o. Gerlachovská 4, 974 11 Banská Bystrica, IČO : 45865825(pre účely: prihlasovanie a registrácia účasti na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránke www.marathonbbtour.sk, VOS TPK, s. r. o. Moravecká 22, 951 93 Topoľčany, IČO:47 632 895 (pre účely: spracovanie štartovacej listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej listiny Podujatia, spracovanie merania môjho dosiahnutého času na Podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránke www.sportsofttiming.sk, www.vos-tpk.sk, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)), END, spol. s r.o. Moravecká 22, 951 93 Topoľčany, IČO:34 120 521  (pre účely: spracovanie štartovacej listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej listiny Podujatia, spracovanie merania môjho dosiahnutého času na Podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránke www.sportsofttiming.sk, www.vos-tpk.sk, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)),. Doba platnosti súhlasu : 5 rokov po skončení Podujatia. 
  • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov podľa  § 8 zákona dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami v spojení § 19 ods. 1.zákona. 
  • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle §19 ods.1.zákona a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj  pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.
  • Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v tomto poverení.
  • Prevádzkovateľ  prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú uvedení v bode 3.
  • Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
  • Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 1. Poučenie o právach dotknutej osoby:
  • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 

V Banskej Bystrici, dňa 1.11.2017

Organizátori

Marathon Banska Bystrica, s.r.o.
www.marathonbb.com
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica,
+421918 555 080
917 555 508
info@marathonbb.com

Doprava

Autom, autobusom:
cesta č.66, E77 smer z Maďarska
cesta D3 smer z Bratislavy
cesta č.59, E77 smer z Poľska

Registrácia

Registrujte sa ihneď

Prezrieť

Mapa trate

Pozrieť mapu trate

Prezrieť

Program

Sprievodné podujatia

Prezrieť

Fotogaléria

Foto

Prezrieť